YogaPoint

Zásady ochrany osobních údajů19. červenec 2020

Správce osobních údajů: ing. arch. Lucie Vlčková, Kacanovy 65, 511 01 KacanovyIČ 61046531, Yogapoint s.r.o., Kacanovy 65, 511 01, IČO 08353875

1. Úvod

1.1. Ing. arch. Lucie Vlčková a společnost Yogapoint s.r.o. zpracovávají osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

1.2.Ing. arch. Lucie Vlčková a společnost Yogapoint s.r.o. jsou pořadateli akcí (dále jen „pořadatel“) a spravuje vybrané osobní údaje účastníků akcí (dále jen „účastník“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o nakládání s nimi. Dokument poskytnut všem účastníkům a zájemcům o účast v elektronické podobě při on-line registraci a na místě konání akce v listinné podobě.

1.3. Při elektronické registraci k účasti na akci a podpisem prezenční listiny na místě akce účastník potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s jeho zněním souhlasí. Pořadatel zajišťuje, aby se účastníci s dokumentem seznámili, a dle zájmu poskytuje relevantní dodatečné informace.

2. Zpracování osobních údajů účastníků

2.1. Pokud subjekt učiní objednávku, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace objednávky online a za účelem uskutečnění plnění z uzavřené smlouvy. Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.

2.2 Pro účel plnění smlouvy (objednávky) jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení objednatele a případně jméno a příjmení příjemce, ulice, číslo popisné, město, PSČ, telefon, e-mail, údaj o objednaném službě/zboží, údaj o ceně.

2.3. Provedením registrace v elektronické nebo listinné formě uděluje účastník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů:

  • obrazový záznam (fotografie) účastníka v rámci akce,
  • zvukový či audiovizuální záznam účastníka v rámci akce.

2.4. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle čl. 2.1. je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se vztahuje na pořadatele jako správce osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je povinné, bez těchto údajů nemůže pořadatel plnit své povinnosti vyplývající z účastníkovy registrace.

2.5. Účelem zpracování osobních údajů pořadatelem takto získaných je výhradně evidence účastníků akce, umožnění jejich účasti na akci a plnění povinností pořadatele uložených zákonem o účetnictví.

2.6. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků akcí. Osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány po dobu nutnou pro splnění všech povinností pořadatele jako příjemce podpory a dle právních předpisů o účetnictví, event. o veřejné podpoře. Osobní údaje, které nejsou výše uvedeného druhu, jsou pořadatelem archivovány nejdéle po dobu 10 let od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních informací.

2.7. Osobní údaje dle čl. 2 může pořadatel předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje účastníka nepředává pořadatel jiným osobám či do třetích zemí mimo EU.

3. Osobní údaje v obrazových a audiovizuálních záznamech

3.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu akce pořizovat audiovizuální přenosy a záznamy účastníků a tyto záznamy ukládat pro účely jejich následného použití dle tohoto článku.

3.2. Osobní údaje dle článku 2.2 je pořadatel oprávněn zpracovávat pro účely dokumentace akce a zpracování marketingových a prezentačních materiálů propagujících činnost pořadatele, a to ve formě elektronické nebo ve formě listinných propagačních materiálů. Záznamy obsahující osobní údaje účastníka je pořadatel oprávněn zveřejňovat elektronickou formou na internetových stránkách pořadatele.

3.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 2.2 je účastník oprávněn kdykoli odvolat, písemnou žádostí zaslanou pořadateli na adresu sídla, případně do datové schránky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pořadatelem

4.1. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných pracovníků. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na zabezpečených elektronických úložištích pořadatele, s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné podobě zpracovává pořadatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách pořadatele, bez přístupu třetích osob.

4.2. Pořadatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní interní předpis pořadatele.

4.3. Pořadatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování, mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Pořadatel nezpracovává o účastnících žádné údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje).

5. Přímý marketing vůči zákazníkům

5.1 Pokud je subjekt zákazníkem správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních obdobných výrobků a služeb správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. 

5.2 Provádění přímého marketingu zahrnuje tyto činnosti: 

  • zasílání informací o novinkách, akcích, nabídkách produktů a služeb, všemi způsoby včetně elektronických prostředků
  • zasílání obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků

5.3 Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

5.4 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mail.

5.5 Pro účel přímého marketingu vůči zákazníkům jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do uplatnění námitky proti přímému marketingu.

6. Informace o právech účastníka v rámci zpracování osobních údajů

6.1. Účastník má právo požadovat na pořadateli, aby mu poskytl přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

6.2. V případě, že se účastník domnívá, že pořadatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s identifikovaným účelem nebo s právními předpisy, je oprávněn na pořadateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li pořadatel nepřesné osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

6.3. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit.

6.4. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu čl. 3., je účastník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Pořadatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.

6.5. V případě podezření, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou nebo nevyhoví-li pořadatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je účastník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.